Chào mừng bạn của tôi!

Thật tuyệt vời khi có bạn ở đây!

Bạn sẽ bắt đầu nhận những bản tin cập nhật thường xuyên hàng tuần (hoặc hàng ngày, tuỳ vào thời điểm nhưng ít nhất 1 tuần tôi sẽ viết 1 bài) trong hộp thư đến của bạn.


MARKETING, STARTUPS, ETC. là một bản tin email hàng tuần về các chiến lược, chiến thuật, những case study điển hình trong việc ứng dụng Growth Hacking Ideas, hay đơn giản là Email Marketing, Marketing Automation để tăng trưởng doanh nghiệp. Bản tin này được tạo ra bởi tôi, Tình Nguyễn - Co-Founder của LadiPage Việt Nam, Co-Founder của BambuUP và Founder của Asia MarTech. 

Cảm ơn một lần nữa vì đã ở đây và làm ơn nói cho bạn của bạn biết về những gì bạn đang cảm nhận.

😍 Bạn muốn nhiều hơn nữa?

Subscribe to MARKETING, STARTUPS, ETC.

Sign up for my newsletter for FREE & be THE FIRST who get notified of Professional Modern Marketing, Growth Hacking Marketing, Automation Marketing, Email Marketing Strategics & Tips.

People

I'm a Father, a Founder and I'm on my journey to becoming a Serial Entrepreneur